whole grain porridge

Common Namesdalia, dhindo
Loading…
whole grain porridge is commonly consumed in 2 countries.
India
Common name: dalia
Nepal
Common name: dhindo